476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelete

a közúti árufuvarozással és személyszállítással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„c) az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő – adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező – súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2016. március 18-i 2016/403 (EU) bizottsági rendelet”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

3. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BR.) 9. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

[A Kkt. 20. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 8. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]

„f) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben”

[meghatározott, az áru- vagy személyszállítást végző járművek közúti forgalomban való részvételére vonatkozó rendelkezést megsérti.]

4. § (1) A BR. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben az ellenőrző hatóság)

„a) az 1. melléklet 2. pont a) alpontjában, 3. pontjában, 5. pont a) és b) alpontjában, 7., 7/A., 8. és 9. pontjában,”

(meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak – az ellenőrzés napját követő 8 napon belül – bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint.)

(2) A BR. 13. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Amennyiben az ellenőrző hatóság)

„e) a 8. melléklet 1-7., 9. pontjában,”

(meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó okmány megléte a közlekedésért felelős miniszter nyilvántartásából megállapítható, vagy a nyilvántartásban nem szereplő, az ellenőrzés időpontjában minden kétséget kizáróan érvényes okmányt az ellenőrző hatóságnak – az ellenőrzés napját követő 8 napon belül – bemutatják, a bírság összege a mellékletek megfelelő sorában meghatározott összeg fele, de legfeljebb 30 000 forint.)

5. § A BR. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15/A. § (1) A Kkt. 20. § (6) bekezdése szerinti pénzkövetelés biztosításának összegét az e rendelet alapján kiszabható bírsággal megegyező összegben kell meghatározni. A pénzkövetelés biztosítása összegének bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a pénzkövetelés biztosítása összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.

(2) Az e rendelet szerinti bírságok bankkártyával (POS, VPOS) történő megfizetése esetén a kiszabott bírság összegének valamely pénzügyi intézménnyel kötött szerződés szerinti mértékét, de legfeljebb 2%-át kell egyidejűleg és azonos módon költségként megfizetni.”

6. § A BR. 16. § (8) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„g) az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő – adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező – súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2016. március 18-i 2016/403 (EU) bizottsági rendeletnek”

(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

7. § (1) A BR. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A BR. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A BR. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A BR. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) A BR. a 6. melléklet szerinti 4/A. melléklettel egészül ki.

(6) A BR. 5. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(7) A BR. 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A BR. 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) A BR. 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) A BR. 12. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

8. § A BR. 4. §-ában a „3. mellékletben” szövegrész helyébe a „3. és 4/A. mellékletben” szöveg lép.

4. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

9. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 17. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet tevékenységi engedélyét (az engedélykivonatokkal együtt) visszavonhatja,]

„a) az 1071/2009/EK rendelet IV. mellékletében, valamint a 2016/403 (EU) bizottsági rendelet II. Mellékletében foglaltak figyelembevételével, a 2016/403 (EU) bizottsági rendelet I. Mellékletében megjelölt bármely jogsértés elkövetése esetén,”

10. § A KR. 9. § (2) bekezdésében az „(1071/2009/EK rendelet 6. cikk)” szövegrész helyébe az „[1071/2009/EK rendelet 6. cikk, 2016/403 (EU) bizottsági rendelet I. Melléklet]” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós jogszabályokat érintő – adott esetben a közúti fuvarozó jó hírnevének elveszítését eredményező – súlyos jogsértések osztályozása tekintetében történő kiegészítéséről és a 2006/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról szóló, 2016. március 18-i 2016/403 (EU) bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R1. 1/A. számú mellékletében foglalt táblázat a 26 kódszámú sort követően a következő 27 kódszámú sorral egészül ki:

(Kódszám Tényállás Pontszám)
„27 Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban közúti közlekedési szolgáltatás végzése során gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel [BR. 1. melléklet 9., 9/A. pontja] 5”

2. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka (RSJ = rendkívül súlyos jogsértés, NSJ = nagyon súlyos jogsértés, SJ = súlyos jogsértés) A bírság összege, forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
1. a) Közúti árutovábbítási engedély, illetve közúti árufuvarozói engedély (a továbbiakban együtt: közúti árutovábbítási engedély), közúti személyszállítási engedély, illetve autóbuszos személyszállító engedély (a továbbiakban együtt: közúti személyszállítási engedély), taxiengedély, személygépkocsis személyszállító engedély nélkül – vagy az engedély időbeni hatálya lejáratát 90 napot követően – végzett közúti közlekedési szolgáltatás RSJ 600 000 szállító
b) Nemzetközi forgalomban közösségi engedély nélkül (nem létezik, hamis, visszavonták, lejárt) végzett közúti közlekedési szolgáltatás RSJ 800 000 szállító
c) Az előírt engedély nélkül, szabálytalanul végzett kabotázs-tevékenység, az előírt engedély nélkül végzett különjárati személyszállítás RSJ 800 000 szállító
d) Közúti árutovábbítási engedély, közúti személyszállítási engedély időbeni hatálya 30 napot meghaladóan, de 90 napot meg nem haladóan lejárt NSJ 300 000 szállító
2. A szállító vagy a járművezető nem tudja bemutatni az érvényes közösségi engedélyt vagy a közösségi engedély hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan) szállító
járművezető
a) és nem rendelkezik engedélykivonattal NSJ 500 000
b) de rendelkezik engedélykivonattal 30 000
3. Közúti árutovábbítási engedély-kivonat nélkül végzett árutovábbítás, illetve autóbusszal közúti személyszállító engedélykivonat nélkül díj ellenében végzett személyszállítás NSJ 100 000 szállító járművezető
4. a) Menetrend szerinti járatok üzemeltetése engedély nélkül (nem létezik, meghamisították, visszavonták, lejárt) NSJ 400 000 szállító
b) A járművezető nem tudja bemutatni az engedélyt a vizsgáló tisztviselőnek (elvesztette, elfelejtette, sérült) SJ 200 000 járművezető
4/A. A menetrend szerinti járatok megállói nem felelnek meg a kiadott engedélynek SJ 100 000 szállító
5. a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap nincs a járművön 200 000 járművezető
b) Személyszállító engedély kivonat nincs a járművön 50 000 járművezető
c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya 300 000 diszpécserszolgálat
d) Utazási igény közvetítése vagy személyszállító szolgáltatásnyújtás szervezése személytaxi-szolgáltatás nyújtására nem jogosult részére 300 000 diszpécserszolgálat
e) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásra kötött szerződést a járművezető nem tudja bemutatni 200 000 járművezető
6. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély
a) hiánya, érvénytelensége (sérült, olvashatatlan, lejárt, a gépjárműadó 90%-a nem került megfizetésre) 800 000 szállító
b) szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól 500 000 járművezető
c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott engedélykezelési, bemutatási kötelezettség teljesítésének elmulasztása 800 000 járművezető
d) a c) alpontban meghatározott engedélykezelési, fénymásolat-készítési, bejelentési és megőrzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása 300 000 feladó, címzett
7. A járművezető szakmai képesítését igazoló okmány hiánya NSJ 100 000 járművezető
7/A. A járművezető nem tudja a nemzeti jog előírásának megfelelően bemutatni érvényes gépjármű-vezetői képesítési igazolványát vagy vezetői engedélyét a bejegyzéssel (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan) SJ 50 000 járművezető
8. Járművezetői igazolvány hiánya NSJ 200 000 járművezető
8/A. A járművezető vagy a szállító nem tudja bemutatni az érvényes járművezetői igazolványt vagy az érvényes járművezetői igazolvány hitelesített másolatát (elvesztette, elfelejtette, sérült, olvashatatlan) SJ 100 000 járművezető

szállító

9. Személy- vagy áruszállítás érvényes vezetői engedély nélkül RSJ 600 000 járművezető
9/A. A vezetői engedély
a) sérült, de olvasható, illetve nem felel meg az egységes mintának SJ 50 000 járművezető
b) olvashatatlan 100 000
10. Fuvarlevél, illetve autóbusz-menetlevél hiánya SJ 30 000 szállító járművezető
11. Utaslista hiánya 10 000 szállító

járművezető

12. Fuvarlevél, illetve személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó (jogszabályban kötelező adattartalomként meghatározott) rovatonként (adatonként) – ide nem értve az árutovábbításra fuvarozással kapcsolatos költségekre, díjakra, a vámkezelésre és a fizetés módjára vonatkozó adatokat -, 10 000 szállító
járművezető
de legfeljebb 30 000
13. Közúti árutovábbítási engedéllyel, közúti személyszállítási engedéllyel, árutovábbítási vagy személyszállítási közösségi engedéllyel kapcsolatos adatváltozás bejelentésének, a tevékenység szüneteltetése bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának az elmulasztása, a helyettesítő járműre vonatkozó okmány, vagy az eredeti járműre kiállított engedély-kivonat (hiteles másolat) közúton való bemutatásának a hiánya 30 000 szállító

3. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
1. Saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás végzése az arra jogosító igazolvány nélkül 150 000 szállító
járművezető
2. A saját számlás közúti áruszállítás, autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a járművezetőre vonatkozó okmány (okmányok) hiánya 100 000 szállító
járművezető
3. Menetlevél hiánya, ide értve az elektronikus menetlevelet is 30 000 szállító
járművezető
4. Menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése, hiányzó rovatonként (adatonként), ide értve az elektronikus menetlevelet is,
de legfeljebb
10 000

30 000

szállító
járművezető

4. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés, EJ=enyhébb jogsértés)
A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
A Személyzet
A1 A kalauzokra megállapított alsó korhatár be nem tartása SJ 100 000 szállító
B Vezetési időszakok
B1 A 9 órás napi vezetési idő túllépése, ha a 10 órára történő meghosszabbítás nem megengedett 9 h <…< 10 h EJ 10 000 járművezető
szállító
B2 10 h ≤…< 11 h SJ 60 000
B3 11 h ≤ … NSJ 150 000
B4 A 9 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül 13h 30 ≤ …
szünet/pihenő nélkül
RSJ 300 000
B5 A 10 órás meghosszabbított napi vezetési idő túllépése, ha a meghosszabbítás megengedett 10 h <…< 11 h EJ 10 000 járművezető
szállító
B6 11 h ≤…< 12 h SJ 60 000
B7 12 h ≤ … NSJ 150 000
B8 A 10 órás napi vezetési idő 50%-os vagy nagyobb arányú túllépése legalább 4,5 órás szünet vagy pihenő beiktatása nélkül 15h ≤ …
szünet/pihenő nélkül
RSJ 300 000
B9 Az összeadódott heti vezetési idő túllépése 56 h <…< 60 h EJ 10 000 járművezető
szállító
B10 60 h ≤…< 65 h SJ 60 000
B11 65 h ≤…< 70 h NSJ 150 000
B12 Az összeadódott heti vezetési idő 25%-os vagy annál nagyobb arányú túllépése 70 h ≤… RSJ 300 000
B13 Az összeadódott vezetési idő túllépése két egymást követő hét alatt 90 h <…<100 h EJ 10 000 járművezető
szállító
B14 100 h ≤…<105 h SJ 60 000
B15 105 h ≤…<112 h 30 NSJ 150 000
B16 Az összeadódott vezetési idő 25%-os vagy nagyobb arányú túllépése két egymást követő hét alatt 112h 30 ≤ … RSJ 300 000
C Szünetek
C1 A megszakítás nélküli vezetési idő 4,5 órás határának túllépése szünet tartása előtt 4 h 30 <…< 5 h EJ 10 000 járművezető
szállító
C2 5 h ≤…< 5 h 30 SJ 30 000
C3 5 h 30 ≤…< 6 h 60 000
C4 6 h ≤…< 6 h 30 NSJ 100 000
C5 6 h 30 ≤… 250 000
D Pihenőidők
D1 Nem elegendő, 11 óránál rövidebb napi pihenőidő, ha a csökkentett napi pihenőidő nem megengedett 10 h ≤…< 11 h EJ 10 000 járművezető
szállító
D2 9 h 15 ≤…<10 h SJ 30 000
D3 8 h 30 ≤…<9 h 15 60 000
D4 7 h 45 ≤…<8 h 30 NSJ 100 000
D5 …< 7 h 45 250 000
D6 Nem elegendő, 9 óránál rövidebb csökkentett napi pihenőidő, ha a csökkentés megengedett 8 h ≤…< 9 h EJ 10 000 járművezető
szállító
D7 7 h 30 ≤…< 8 h SJ 30 000
D8 7 h ≤…< 7 h 30 60 000
D9 6 h 30 ≤…< 7 h NSJ 100 000
D10 …< 6 h 30 250 000
D11 Nem elegendő, 3 + 9 óránál rövidebb megosztott napi pihenőidő 3 h + (8 h≤…< 9 h) EJ 10 000 járművezető
szállító
D12 3 h + (7 h
30≤…< 8 h)
SJ 30 000
D13 3 h + (7h
≤…< 7 h 30)
60 000
D14 3 h + (6 h 30
≤…< 7 h)
NSJ 100 000
D15 3 h + (…< 6 h 30) 250 000
D16 Nem elegendő, 9 óránál rövidebb napi pihenőidő több fős személyzet
esetén
8 h ≤…< 9 h EJ 10 000 járművezető
szállító
D17 7 h 30 ≤…< 8 h SJ 30 000
D18 7 h ≤…< 7 h 30 60 000
D19 6 h 30 ≤…< 7 h NSJ 100 000
D20 …< 6 h 30 250 000
D21 Nem elegendő, 24 óránál rövidebb csökkentett heti pihenőidő 22 h ≤…< 24 h EJ 10 000 járművezető
szállító
D22 21 h ≤…< 22 h SJ 30 000
D23 20 h ≤…< 21 h 60 000
D24 19 h ≤…< 20 h NSJ 100 000
D25 …< 19 h 250 000
D26 Nem elegendő, 45 óránál rövidebb heti pihenőidő, ha a csökkentett heti pihenőidő nem megengedett 42 h ≤…< 45 h EJ 10 000 járművezető
szállító
D27 39 h ≤…< 42 h SJ 30 000
D28 36 h ≤…< 39 h 60 000
D29 33 h ≤…< 36 h NSJ 100 000
D30 …< 33 h 250 000
D31 6 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző heti pihenőidő után …< 3 h EJ 10 000 járművezető
szállító
D32 3 h ≤…< 6 h SJ 30 000
D33 6 h ≤…< 12 h 60 000
D34 12 h ≤…< 18 NSJ 100 000
D35 18 ≤ … 250 000
E Eltérés a 12-napos szabálytól (Nemzetközi, nem menetrend szerinti autóbuszjárat)
E1 12 egymást követő 24 órás időszak túllépése az előző rendszeres heti pihenőidő után … < 3h EJ 10 000 járművezető
szállító
E2 3 h ≤…< 6 h SJ 30 000
E3 6h ≤ … < 12h 60 000
E4 12 h ≤…< 18 NSJ 100 000
E5 18h ≤ … 250 000
E6 12 egymást követő 24 órás időszak után igénybe vett heti pihenőidő 66h < … ≤ 67h SJ 20 000
E7 65h < … ≤ 66h 60 000 járművezető
szállító
E8 64h < … ≤ 65h NSJ 100 000
E9 … ≤ 64h 250 000
E10 22:00 óra és 6:00 óra között 3 órát meghaladó vezetési idő szünet tartása előtt, ha a járművet nem több fős személyzet vezeti 3h < … < 3 h 45 SJ 20 000
E11 3 h 45 ≤ … < 4h 30 60 000 járművezető
szállító
E12 5 h 15 ≤ … < 4 h 30 NSJ 100 000
E13 5h 15 ≤ … 250 000
F Munkaszervezés
F1 A bér és a megtett úthossz vagy a szállított áru mennyisége közötti kapcsolat NSJ 400 000 szállító
F2 A járművezető munkájának nem megfelelő szervezése vagy a szervezés elmaradása, illetve nem megfelelő utasítások a járművezető részére a jogszabály betartására vonatkozóan vagy az utasítások hiánya NSJ 200 000 szállító

5. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„4. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ=rend-
kívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jog-
sértés, SJ= súlyos jogsértés)
A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
G Menetíró készülék beépítése
G1 Típusjóváhagyással rendelkező menetíró készülék beépítésének és használatának elmulasztása RSJ 800 000 szállító
H Menetíró készülék, járművezetői kártya vagy adatrögzítő lap használata
H1 Engedéllyel rendelkező műhely által nem felülvizsgált menetíró készülék használata NSJ 400 000 szállító
H2 A járművezető egynél több saját járművezetői kártyával rendelkezik és vagy egynél több saját járművezetői kártyát használ NSJ 400 000 járművezető
H3 A járművezető hamisított járművezetői kártyával vezet (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne) RSJ 600 000 járművezető
H4 A járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, amelynek nem ő a jogosultja RSJ 600 000 járművezető
H5 A járművezető olyan járművezetői kártyával vezet, amelyet a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatok és/vagy hamis okmányok alapján szerzett meg (úgy tekintendő, mintha járművezetői kártya nélkül vezetne) RSJ 600 000 járművezető
H6 A menetíró készülék nem működik megfelelően (pl.: nem került sor a menetíró készülék megfelelő felülvizsgálatára, kalibrálására és plombálására) NSJ 300 000 szállító
H7 A menetíró készülék nem megfelelő használata (pl. szándékos, önkéntes vagy kényszer hatására történő visszaélés, a helyes használatra vonatkozó utasítás hiánya) NSJ 400 000 járművezető
szállító
H8 Olyan, csalásra alkalmas berendezés, eszköz használata, amely képes a menetíró készülék által rögzített információk módosítására RSJ 800 000 járművezető
szállító
H8/A Olyan csalásra alkalmas berendezés, eszköz jelenléte a járművön, amely az adatok, illetve a kinyomtatott információk meghamisítására felhasználható lehet (kapcsoló/vezeték …) 400 000 járművezető
szállító
H9 Az adatrögzítő lapokon rögzített adatok vagy a menetíró készülékben vagy a járművezetői kártyán tárolt és onnan letöltött adatok meghamisítása, eltitkolása, kitörlése vagy megsemmisítése RSJ 800 000 járművezető
szállító
H10 A vállalkozás nem őrzi meg legalább egy évig az adatrögzítő lapokat, kinyomatokat és letöltött adatokat NSJ 400 000 szállító
H11 A rögzített és tárolt adatok nem állnak rendelkezésre legalább 365 napig, az adatok rendelkezésre bocsátásának feltételei nem garantálják az adatok biztonságát és pontosságát (digitális menetíró készülék esetében) NSJ 400 000 szállító
H12 Adatrögzítő lapok/járművezetői kártyák helytelen használata NSJ 100 000 járművezető
H13 Adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártya szabálytalan kivétele, amely hatással van az érintett adatok rögzítésére NSJ 400 000 járművezető
H14 Adatrögzítő lap vagy járművezetői kártya azon időtartamon túli használata, amelyre azt szánták, adatvesztéssel NSJ 400 000 járművezető
H15 Elszennyeződött vagy sérült adatrögzítő lapok vagy járművezetői kártyák használata, az adatok nem olvashatók NSJ 300 000 járművezető
H16 Kötelező kézi adatbevitel elmulasztása analóg és digitális menetíró készülék esetében egyaránt, amennyiben az I2 vagy I3 vagy I4 sorban szereplő tényállás nem valósul meg NSJ 150 000 járművezető
H17 Nem megfelelő lap használata vagy a vezetői kártya nem megfelelő nyílásba történő beillesztése (több fős személyzet) SJ 150 000 járművezető
H18 Kapcsoló berendezés helytelen használata NSJ 150 000 járművezető
H19 Kapcsoló berendezés helytelen használata, amennyiben az értékelhetőséget nem akadályozza 50 000 járművezető
H20 Nincs elegendő számú adatrögzítő lap (figyelemmel az adatrögzítő lapok személyes jellegére, a szolgálati idő tartamára, a sérült vagy az ellenőr által lefoglalt adatrögzítő lapok pótlására) 50 000 szállító járművezető
H21 Az adatrögzítő lap mintája nem került jóváhagyásra 50 000 szállító járművezető
H22 Nincs elegendő mennyiségű papír a kinyomtatáshoz 30 000 szállító járművezető
H23 A lapon feljegyzett idő nem egyezik annak az országnak a hivatalos idejével, amelyben a járművet nyilvántartásba vették 50 000 járművezető
H24 A letöltési kötelezettség elmulasztása esetenként 50 000 szállító
H25 A letöltési kötelezettség késedelmes teljesítése esetenként (járművezetői kártyánként és fedélzeti egységenként) a letöltési időszakot meghaladó
30 naponként,
de legfeljebb
10 000

50 000

szállító
Adatok kitöltése
H26 Az adatrögzítő lapról hiányzik a családi név 200 000 járművezető
H27 Az adatrögzítő lapról hiányzik az utónév 100 000 járművezető
H28 A lap használatba vétele kezdetének vagy végének ideje hiányzik 50 000 járművezető
H29 A lap használatba vétele kezdetének vagy végének helye hiányzik 20 000 járművezető
H30 Az adatrögzítő lapról hiányzik a rendszám 20 000 járművezető
H31 Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (első menet előtt) 50 000 járművezető
H32 Az adatrögzítő lapról hiányzik a kilométer-számláló állása (utolsó menet végén) 20 000 járművezető
H33 Az adatrögzítő lapról hiányzik a járműcsere időpontja 20 000 járművezető
H34 Az ország betűjele beírásának elmulasztása a menetíró készülékbe 20 000 járművezető
I Adatok bemutatása
I1 Ellenőrzés megtagadása, vagy jármű visszatartása esetén a helyszín engedély nélküli elhagyása NSJ 800 000 járművezető
szállító
I2 A járművezető nem tudja bemutatni az adott napra és a megelőző 28 napra vonatkozóan rögzített információkat NSJ 400 000 járművezető
I3 A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyához kapcsolódó információkat (ha rendelkezik járművezetői kártyával) NSJ 400 000 járművezető
I4 A járművezető nem tudja bemutatni az adott napon és az azt megelőző 28 nap során készített kézi feljegyzéseket és kinyomatokat NSJ 400 000 járművezető
I5 A járművezető nem tudja bemutatni a járművezetői kártyát NSJ 400 000 járművezető
J Hibás működés
J1 A menetíró készülék javítását nem engedéllyel rendelkező
szerelő vagy műhely végezte
NSJ 200 000 szállító
J2 A járművezető nem jegyez be minden előírt információt azon időszakokra vonatkozóan, amelyekben a menetíró készülék üzemképtelensége vagy hibás működése miatt már nem rögzített információkat NSJ 300 000 járművezető
J3 A javítást nem végezték el útközben (Ha a jármű nem tud visszatérni a telephelyre az üzemzavar-fellépésnek vagy a hibás működés megállapításának napjától számított egy héten belül) 100 000 szállító járművezető
L Kézi bejegyzések a kinyomatokon
L1 Az ideiglenes lapról hiányzik a járművezető kártyájának száma, illetve neve, illetve vezetői engedélyének száma:
a) amennyiben az azonosítás a hiányzó adatok miatt lehetetlen 200 000 járművezető
b) amennyiben azonosítható 30 000
L2 Az ideiglenes lapról hiányzik az aláírás 30 000 járművezető
L3 A járművezetői kártya elvesztéséről vagy eltulajdonításáról azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságánál teendő hivatalos bejelentés elmulasztása, amelynek területén a kártyalopás történt 150 000 járművezető
M A menetíró készülék kapcsán típusjóváhagyásra, menetíró szerelőműhelyre, menetíró szerelőre vonatkozó rendelkezések
M1 Típusjóváhagyással nem rendelkező menetíró készülék kereskedelmi forgalmazása 300 000 forgalmazó
M2 Adatrögzítő lap típusjóváhagyás nélküli forgalmazása 300 000 forgalmazó
M3 Menetíró szerelőműhely engedély nélküli működtetése 1 000 000 menetíró szerelőműhely üzemeltetője
M4 Menetíró szerelő tevékenység engedély nélküli végzése 300 000 a tevékenységet végző személy
M5 Külső kalibrálási tevékenység végzése a közlekedési hatóság részére történő bejelentés nélkül 300 000 a menetíró szerelőműhely üzemeltetője
M6 Elveszett vagy egyéb ok miatt működésképtelenné vált tachográf-kártya bejelentési kötelezettségének elmulasztása 300 000 a tevékenységet végző személy
M7 Menetíró készüléket befolyásoló eszköz járműbe vagy menetíró készülékbe történő beépítése 300 000 a menetíró szerelőműhely üzeme

6. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„4/A. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka (RSJ=rendkívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jogsértés, SJ= súlyos jogsértés) A bírság összege forintban A bírság fizetésére kötelezett
N Maximális heti munkaidő
N1 A 48 órás maximális heti munkaidő túllépése, ha a 60 órára történő meghosszabbítás lehetősége már kihasználásra került 56h ≤ … < 58h SJ 20 000 járművezető
szállító
58h ≤ … < 60h 60 000
60h ≤ … < 62h NSJ 100 000
62h ≤ … 250 000
N2 A 60 órás maximális heti munkaidő túllépése, ha kollektív szerződés vagy jogszabály eltérést nem engedélyezett 65h ≤ … < 67h 30 SJ 20 000 járművezető
szállító
67h30 ≤ … < 70h 60 000
70h ≤ … < 72h30 NSJ 100 000
72h30 ≤ … 250 000
O Szünetek
O1 Nem elegendő kötelező szünet 6-9 órás munkaidő esetében 15 < … ≤ 20 min SJ 20 000 járművezető
szállító
10 < … ≤ 15 min 60 000
5 < … ≤ 10 min NSJ 100 000
… ≤ 5 min 250 000
O2 Nem elegendő kötelező szünet több mint 9 órás munkaidő esetében 25 < … ≤ 30 min SJ 20 000 járművezető
szállító
20 < … ≤ 25 min 60 000
15 < … ≤ 20 min NSJ 100 000
… ≤ 15 min 250 000
P Éjszakai munkavégzés
P1 Napi munkaidő 24 órás időszakonként éjszakai munkavégzés esetén, ha kollektív szerződés vagy jogszabály eltérést nem engedélyezett 11h ≤ … < 12h SJ 20 000 járművezető
szállító
12h ≤ … < 13h 60 000
13h ≤ … < 14h NSJ 100 000
14h ≤ … 250 000
R Nyilvántartás
R1 A munkáltató meghamisítja a munkaidőre vonatkozó információkat vagy megtagadja azoknak a vizsgáló tisztviselő rendelkezésére bocsátását NSJ 300 000 munkáltató
R2 Az alkalmazott/önfoglalkoztató járművezetők meghamisítják az adatokat vagy megtagadják azoknak a vizsgáló tisztviselő rendelkezésére bocsátását NSJ 300 000 járművezető

7. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A BR. 5. számú mellékletében foglalt 1. táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

„I., II. vagy III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás

1. táblázat

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ=rend-
kívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jog-
sértés, SJ= súlyos jogsértés)
A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
I. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, így többek között a jármű feltartóztatása, a továbbhaladás megakadályozása
1. Az ADR szerint a szállításból kizárt veszélyes áru szállítása. RSJ 500 000 feladó, berakó, szállító (fuvarozó)
2. Veszélyes áru szivárgása, szóródása. NSJ 500 000 feladó, csomagoló, berakó, töltő, üzembentartó, szállító (fuvarozó)
100 000 járműszemélyzet, amennyiben az észlelést követően nem tette meg a szükséges intézkedéseket
3. Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel vagy nem megfelelő műszaki állapotú szállítóeszközzel történő szállítás, vagy
olyan, a jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás, amely közvetlen veszélyt jelent.
RSJ 500 000 feladó, töltő, berakó,
szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója
NSJ
4. Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú. NSJ 500 000 konténer üzembentartója, töltő, feladó, szállító (fuvarozó)
5. Jóváhagyási igazolással nem rendelkező, vagy 30
napnál régebben lejárt jóváhagyási igazolással rendelkező járművel történő szállítás.
NSJ 500 000 feladó, töltő,
szállító (fuvarozó)
6. Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata. 500 000 feladó, csomagoló
7. A veszélyes árura vonatkozó csomagolási utasításnak
nem megfelelő csomagolóeszköz használata.
500 000 feladó, csomagoló
8. Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása. 500 000 feladó, csomagoló
9. A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó
szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül
NSJ 300 000 feladó, csomagoló,
szállító (fuvarozó)
b) konténerben 400 000 berakó, töltő
c) járműben. 500 000 berakó,
szállító (fuvarozó), töltő
100 000 járműszemélyzet
amennyiben az ellenőrzés időpontjában a megfelelő rakományrögzítő eszköz a járművön rendelkezésre állt
10. A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó
szabályok be nem tartása
a) egyesítő csomagoláson belül
NSJ 300 000 feladó, csomagoló,
szállító (fuvarozó)
b) konténerben 400 000 berakó
c) járműben. 400 000 berakó
11. Megengedett töltési fok be nem tartása
a) tartányoknál
NSJ 500 000 töltő
b) tartályoknál, egyéb csomagolóeszköznél. 300 000 csomagoló
12. Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása. NSJ 500 000 feladó, berakó,
szállító (fuvarozó)
13. Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna. RSJ 500 000 feladó, berakó, csomagoló, töltő, szállító (fuvarozó)
14. A járművön, tartányon, konténeren nincs semmilyen jelölés, illetve nagybárca. 500 000 feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
100 000 járműszemélyzet,
amennyiben az ellenőrzés időpontjában a jelölés, illetve nagybárca a járművön rendelkezésre állt
15. A fuvarokmányban a szállított árura vonatkozó olyan információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb, I. kockázati kategóriájú szabálytalanság. NSJ 500 000 feladó,
szállító (fuvarozó)
16. A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa vagy az oktatási bizonyítvány 30 napnál régebben járt le. NSJ 400 000 szállító (fuvarozó)
17. Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése. NSJ 400 000 berakó, töltő, kirakó,
szállító (fuvarozó)
100 000 járműszemélyzet
18. A dohányzási tilalom be nem tartása. NSJ 200 000 berakó, töltő, kirakó
100 000 járműszemélyzet
19. Veszélyes áru nem megfelelő UN-szám és helyes szállítási megnevezés és csomagolási csoport (ha van) alá sorolása. 500 000 feladó
20. Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások. 500 000 bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő
II. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, így többek között a hiba elhárítására való kötelezés – ha lehetséges és célszerű – akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.
21. A szállítóegységben egynél több pótkocsi, félpótkocsi van. SJ 300 000 berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
22. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő járművel történő szállítás, ami azonban közvetlen veszélyt nem jelent. SJ 150 000 szállító (fuvarozó), jármű üzembentartója
23. A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető akkor is, ha az előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy mindkettő hiányzik. Nem tekinthető üzemképesnek, ha felülvizsgálati ideje lejárt, valamint ha szemmel láthatóan nem üzemképes, például a nyomásmérő 0-t mutat. SJ 250 000 szállító (fuvarozó)
24. A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasításban előírt működőképes, funkcióját betöltő felszerelés. SJ felszerelés-
fajtánként
100 000
szállító (fuvarozó)
25. Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be. 300 000 feladó, csomagoló
26. Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-ket, nagycsomagolásokat szállítanak. SJ 300 000 feladó, csomagoló, berakó,
szállító (fuvarozó)
100 000 járműszemélyzet, amennyiben nem tette meg a szükséges intézkedéseket
27. Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú. SJ 300 000 konténer üzembentartója, berakó,
szállító (fuvarozó)
28. A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően (de nem szivárog). SJ 300 000 feladó, töltő, szállító (fuvarozó)
29. Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva. 150 000 feladó, berakó,
csomagoló, szállító (fuvarozó)
30. Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy a szükséges bárca, jelölés vagy nagybárca hiánya, illetve a jelölések, bárcák, nagybárcák olyan mértékben sérültek, ami a felismerhetőségüket befolyásolja. SJ 300 000 feladó, csomagoló,
berakó, töltő, szállító (fuvarozó)
31. Írásbeli utasítás hiánya. SJ 300 000 szállító (fuvarozó)
32. Az okmányokban valamely, az I. kockázati kategória 15. pontja alá tartozó információ hiányzik, de ezzel összefüggésben nem áll fenn egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság. 200 000 feladó,
szállító (fuvarozó)
33. A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás. 250 000 bármely, a
szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő
III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás
A veszélyes áruk szállításáról szóló előírások (ADR) betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kis mértékű kockázatával jár, de nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.
34. A narancssárga táblák, nagybárcák, a bárcák mérete, alakja, színe, vagy a betűk, számok, jelképek mérete, formája nem felel meg az előírásoknak. 100 000 feladó, csomagoló, berakó, töltő,
szállító (fuvarozó)
35. Az írásbeli utasítás tartalmában nem felel meg az ADR előírásainak. 100 000 szállító (fuvarozó)
36. Az okmányokban a szállított árura vonatkozóan olyan információ hiánya, amely nem eredményez I. vagy II. kockázati kategóriájú szabálytalanságot. 100 000 feladó,
szállító (fuvarozó)
37. A járművezető az oktatási bizonyítványát nem tudja bemutatni, de bizonyíték van rá, hogy létezik. 30 000 járművezető
A járművezető oktatási bizonyítványa 30 napnál nem régebben járt le. 100 000 szállító (fuvarozó)
38. A jármű jóváhagyási igazolása nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy létezik vagy 30 napnál nem
régebben járt le.
100 000 szállító (fuvarozó)
39. A járművön a tűzoltó készülékek esetében az előírt plomba vagy a lejárat ideje, vagy mindkettő hiányzik, de a tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető. 100 000 szállító (fuvarozó)
40. A járművek felügyeletére vonatkozó szabályok megsértése. SJ 50 000 járműszemélyzet
41. A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás. 100 000 bármely, a szabálytalanságért felelőssé tehető résztvevő

8. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„6. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ=rend kívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jog-
sértés, SJ= súlyos jogsértés)
A bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
1. A gyorsan romló élelmiszerek szállítását végző, nemzetközi forgalomban közlekedő különleges tehergépkocsi szállítási alkalmasságát igazoló bizonyítvány vagy bizonyítványtábla hiánya 100 000 szállító
járművezető
2. Szállítmányozói engedély nélkül végzett élőállat-szállítás SJ 600 000 szállító
járművezető
3. Az élőállat-szállításhoz használt közúti jármű jóváhagyási igazolásának hiánya SJ 400 000 szállító
járművezető
4. A járművezető/kísérő számára élőállat-szállításhoz előírt képesítési bizonyítvány hiánya SJ 400 000 szállító
járművezető
5. Élőállat-szállításhoz előírt dokumentáció, menetlevél hiánya SJ 200 000 szállító
járművezető
6. Élőállat-szállításhoz előírt menetlevél nem megfelelő kiállítása, vezetése 100 000 szállító
járművezető
7. A válaszfalak nem elég erősek ahhoz, hogy a szállított állatok súlyát elbírja NSJ 600 000 szállító
8. Csúszós felületű, meredek, oldalsó védelemmel el nem látott be- és kirakodó rámpák használata SJ 400 000 szállító
járművezető
9. Az állatoknak a berakodási és kirakodási műveletek során való kiesését vagy szökését megakadályozó biztonsági korlát nélküli emelőpadok és felső padozatok használata SJ 400 000 szállító
járművezető

9. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„7. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A bírság összege, forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
1. A bérelt járművel nem a jármű bérlője (használatba vevője) végez árutovábbítást vagy saját számlás áruszállítást 300 000 szállító
2. Bérelt (használatba vett) jármű esetén a bérleti (használatba adási) szerződés hiánya (kivéve, ha a forgalmi engedélyben üzembentartóként bejegyzett), vagy a gépjárművezető foglalkoztatására vonatkozó igazolás hiánya, amennyiben a járművet nem a bérlő (használatba vevő) vezeti 100 000 szállító gépjárművezető

10. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

„8. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Sor-
szám
Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások A súlyosság foka
(RSJ=rend-
kívül súlyos jogsértés, NSJ= nagyon súlyos jog-
sértés, SJ= súlyos jogsértés)
Bírság összege forintban A bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető
1. A megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő N3 kategóriájú jármű vagy járműszerelvény esetében 500 kg < … < 5% 30 000 feladó
felrakó
szállító
járművezető
5% ≤ … < 10% SJ 80 000
10% ≤ … < 20% NSJ 200 000
20% ≤ … < 30% RSJ 350 000
30% ≤ … 500 000
2. A megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő N2 kategóriájú jármű vagy járműszerelvény esetében 500 kg < … < 5% 30 000 feladó
felrakó
szállító
járművezető
5% ≤ … < 15% SJ 80 000
15% ≤ … < 25% NSJ 200 000
25% ≤ … < 35% RSJ 350 000
35% ≤ … 500 000
3. A megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő, az 1. és 2. pontba nem tartozó jármű vagy járműszerelvény esetében 500 kg < … < 5% 30 000 feladó
felrakó
szállító
járművezető
5% ≤ … < 15% 80 000
15% ≤ … < 25% 200 000
25% ≤ … < 35% 350 000
35% ≤ … 500 000
4. A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű esetében. Amennyiben egyszerre áll fenn össztömeg-túlterhelés és tengelytúlterhelés, az ezekre vonatkozó bírságtételek összeadódnak. Amennyiben több tengely túlterhelt, akkor a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni. 500 kg < … < 5% 30 000 feladó
felrakó
szállító
járművezető
5% ≤ … < 10% 80 000
10% ≤ … < 20% 200 000
20% ≤ … < 30% 350 000
30% ≤ … 500 000
5. A megengedett legnagyobb hosszúságot és magasságot meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű.
Amennyiben a megengedett legnagyobb hosszúság, magasság, szélesség túllépése együttesen van jelen, akkor a legmagasabb túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.
2% < … < 10% SJ 30 000 szállító
járművezető
10% ≤ … < 20% 80 000
20% ≤ … < 30% NSJ 200 000
30% ≤ … 350 000
6. A megengedett legnagyobb szélességet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű. Amennyiben a megengedett legnagyobb hosszúság, magasság, szélesség túllépése együttesen van jelen, akkor a legmagasabb
túllépésre vonatkozó bírságtételt kell figyelembe venni.
2,65 m ≤ … < 2,85 m SJ 30 000 szállító
járművezető
2,85 m ≤ … < 3,10 m 80 000
3,10 m ≤ …< 3,60 m NSJ 200 000
3,60 m ≤ … 350 000
7. Túlsúlyos, tengely-, illetve tengelycsoport túlsúlyos, túlméretes lánctalpas járművel a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy az abban foglalt feltételektől eltérő közlekedés 100 000 szállító
járművezető
8. Ömlesztett áru szállításához szükséges jármű-tömegbizonylat, illetve nyilatkozat hiánya vagy az áru tömegére vonatkozó valótlan tartalmú bizonylat, nyilatkozat 300 000 feladó
felrakó
szállító
járművezető
9. Nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány hiánya, érvénytelensége 30 000 szállító
járművezető
10. A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulásában előírt feltételektől
(pl. közlekedés időtartama, időpontja, megengedett sebesség, figyelmeztető jelzések alkalmazása, kötelező kíséret) eltérően közlekedő jármű
100 000 járművezető
11. A megengedett legnagyobb méretet meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő, mezőgazdasági rendeltetésű önjáró vagy vontatott munkagép 2% < … < 10% 10 000 járművezető
gépkezelő
10% ≤ … < 20% 40 000
20% ≤ … < 30% 100 000
30% ≤ … 200 000
Sebességkorlátozó készülékek
12. Nincs felszerelve sebességkorlátozó készülék RSJ 800 000 üzemben tartó
13. A sebességkorlátozó készülék nem elégíti ki a vonatkozó műszaki követelményeket NSJ 400 000 üzemben tartó
14. A sebességkorlátozó készüléket nem engedéllyel rendelkező műhely szerelte fel SJ 200 000 üzemben tartó
15. Olyan, csalásra alkalmas berendezés használata, amely képes a sebességkorlátozó készülék adatainak meghamisítására, vagy csalásra alkalmas sebességkorlátozó készülék használata RSJ 800 000 járművezető
üzemben tartó
Műszaki alkalmasság
16. A személy- és áruszállítást végző gépjárműnek az uniós jog szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli vezetése RSJ 800 000 üzemben tartó
17. A személy- és áruszállítást végző gépjármű biztonságilag és műszakilag megfelelő állapotban tartásának elmulasztása, aminek következtében a fékrendszer, a kormányrudazat, a kerekek/gumiabroncsok, a felfüggesztés vagy az alváz, illetve egyéb berendezések igen súlyos hiányosságokat mutatnak; mindez olyan arányú közvetlen veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára, hogy az a jármű továbbhaladásának megtiltására vonatkozó döntést eredményez RSJ 600 000 üzemben tartó

11. melléklet a 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A BR. 12. mellékletében foglalt táblázat 44. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám Jogszabályok)
44. 2014. évi LVIII. törvény a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

2. A BR. 12. mellékletben foglalt táblázat a következő 47. sorral egészül ki:

(Sorszám Jogszabályok)
47. 2016. évi VI. törvény a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

 

Forrás: Magyar Közlöny • 2016. évi 217. szám